Tác phẩm mới

Căn bản

 • 8 tư tưởng của bậc đại trí

  8 tư tưởng của bậc đại trí

  Trong quá trình tu tập, nên nhớ có 2 pháp làm cản trở việc giác ngộ là: TỰ CAO NGÃ MẠN VÀ THỐI CHÍ NGÃ LÒNG. Nếu 2 pháp này xuất hiện thì ta nên đến gặp 1 vị thầy đủ sự minh triết để xin lời khuyên bảo.

 • Còn nghĩ thiện ác là còn sanh tử

  Còn nghĩ thiện ác là còn sanh tử

  Ý nghĩ thiện nghĩ ác thì thân làm thiện làm ác, miệng nói thiện nói ác. Bây giờ ý không nghĩ thiện nghĩ ác, gặp cảnh thì làm tùy duyên, tâm không khởi niệm. Việc làm đó không có gốc của thiện, ác.

 • Đừng sợ Nghiệp...

  Đừng sợ Nghiệp...

  Mọi trải nghiệm đều tạo nghiệp. Nếu không trải nghiệm, ta lấy gì để giác ngộ, lấy gì để học ra bài học.

 • Tứ phiền não lôi kéo chúng ta...

  Tứ phiền não lôi kéo chúng ta...

  Mạt-na-thức (còn gọi là tiềm thức) có tánh si mê, bướng bỉnh, nó nương vào thân của A-Lai-Da-Thức (Tàng thức). Nó lấy nhục thân mà hiện sanh, rồi chấp lấy cái thân ấy là ngã chân thật, song sự thật đó chỉ là "cái Ta" giả hợp mà thôi.

 • Buông bỏ là giải thoát

  Buông bỏ là giải thoát

  Cùng với nội dung của Lục độ ba la mật trong kinh Tư Ích, Phật dạy sáu pháp khác: buông bỏ, không khởi, không niệm, lìa tướng, không trụ, không hí luận. Sáu pháp này cũng là những phương tiện giúp chúng ta làm chủ sanh tử.

 • Thế nào là Trí tuệ ba la mật?

  Thế nào là Trí tuệ ba la mật?

  Đối với các pháp không hí luận gọi là trí tuệ ba la mật. Hí là đùa cợt. Luận là lý luận bàn bạc hay luận giải. Đối với các pháp ta không khởi luận giải thế này thế nọ, đúng sai tốt xấu, luôn nhìn đúng như thật bản chất không thật, do duyên khởi của nó, đây gọi là trí tuệ ba la mật.

 • Thế nào là Thiền định ba la mật?

  Thế nào là Thiền định ba la mật?

  Đối với các pháp, không dừng trụ ở bất cứ pháp nào, tâm luôn định tĩnh gọi là thiền định ba la mật. Đến giai đoạn này tôi nghĩ rằng người tu chúng ta cần phải có một đạo lực thâm hậu lắm mới được.

 • Thế nào là Tinh tấn ba la mật?

  Thế nào là Tinh tấn ba la mật?

  Trong kinh Tư Ích có dạy về pháp Lục độ ba la mật, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Đây chính là những pháp tu thiết yếu giúp chúng ta tiến nhanh trên con đường Bồ-tát đạo. Bài này nói về Pháp thứ tư là tinh tấn ba la mật.

 • Thế nào là Nhẫn nhục ba la mật?

  Thế nào là Nhẫn nhục ba la mật?

  Trong kinh Tư Ích có dạy về pháp Lục độ ba la mật, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Đây chính là những pháp tu thiết yếu giúp chúng ta tiến nhanh trên con đường Bồ-tát đạo. Bài này nói về Pháp thứ ba là Nhẫn nhục ba la mật.

 • Hạnh bố thí là biểu hiện của từ bi và trí tuệ

  Hạnh bố thí là biểu hiện của từ bi và trí tuệ

  Lòng từ bi chúng ta không thể nói suông mà phải được thể hiện cụ thể. Muốn thể hiện lòng từ bi chúng ta phải thực hành hạnh bố thí thông qua các phương cách như: Tài thí, Pháp thí, Vô úy thí.

KẾT NỐI TRÍ TUỆ

CÕI TA BÀ - SỐNG CHẾT VÀ TÁI SINH
Cẩm nang cho cuộc sống

Phóng hạ đồ đao / Lập địa thành Phật
Biển khổ vô biên / Quay đầu là bờ

Liên hệ: [email protected]