Khoa học

Khoa học

  • Nước chính là thông điệp của vũ trụ?

    Nước chính là thông điệp của vũ trụ?

    Nước tạo ra sự sống. Từ trước giờ chúng ta hiểu đó là 1 loại vật chất, tham gia vào hầu hết các thành phần cấu trúc của các giống loài trên trái đất. Hiểu như thế, xét về ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức), nước mới tham gia vào phần sắc uẩn (THÂN). Nhưng những khám phá mới đây cho chúng ta một cái nhìn khác, NƯỚC có thể tham gia vào các uẩn còn lại, thuộc về TÂM.

KẾT NỐI TRÍ TUỆ

CÕI TA BÀ - SỐNG CHẾT VÀ TÁI SINH
Cẩm nang cho cuộc sống

Phóng hạ đồ đao / Lập địa thành Phật
Biển khổ vô biên / Quay đầu là bờ

Liên hệ: [email protected]