Pháp Bảo

Pháp Bảo

 • Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Bổn Nguyện Công Đức

  Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Bổn Nguyện Công Đức

  "Nếu ở thế gian, vượt núi băng ngàn, luôn gặp tai nạn, nước trôi, lửa cháy, quan lại hành hình, dưới biển cá kình, trên non hổ dữ, sư tử, độc xà, giặc giã khắp nơi, hết đường chạy thoát. Nhờ có căn lành đời trước, nên nhớ danh hiệu của Phật Dược Sư, trừ tai thần chú, nhiếp niệm thọ trì, tất cả tội này theo đây tan mất."

 • Kinh Pháp cú - Lời Phật dạy

  Kinh Pháp cú - Lời Phật dạy

  Đây là một quyển kinh Phật giáo phổ thông nhất và đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng trên thế giới, kể cả hệ phái Nam tông lẫn Bắc truyền. Dhammapada là tập hợp 423 bài kệ do đức Phật thuyết ra trong nhiều dịp khác nhau, được sắp xếp trong 26 phẩm.

 • Kinh sám hối sáu căn

  Kinh sám hối sáu căn

  Con người sinh ra trôi lăn trong vòng sinh tử thì không khỏi những đảo điên, mộng tưởng; từ đó gây ra những sai lầm, nghiệp chướng. Người Phật tử vào đạo cần biết thành tâm sám hối để hầu mong hướng đến cửa Thiền.

 • Bát nhã ba la mật đa tâm kinh

  Bát nhã ba la mật đa tâm kinh

  Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Cũng tức là: cố gắng cố gắng, cố gắng hơn nữa, cố gắng thêm hơn nữa, bờ giải thoát đây rồi...

 • LUẬT MA HA TĂNG KỲ - 1. Giới: Dâm dục [2]

  LUẬT MA HA TĂNG KỲ - 1. Giới: Dâm dục [2]

  [Phần 2] Các Tỳ kheo lại bạch Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! Xin Thế Tôn vui lòng kể lại, chúng con muốn nghe”.

 • LUẬT MA HA TĂNG KỲ - 1. Giới: Dâm dục [1]

  LUẬT MA HA TĂNG KỲ - 1. Giới: Dâm dục [1]

  [Phần 1] - Nếu thiện nam tử có lòng tin thuần thành, muốn được năm việc lợi ích, phải giữ gìn trọn vẹn Luật này. Thế nào là năm việc lợi ích?

KẾT NỐI TRÍ TUỆ

CÕI TA BÀ - SỐNG CHẾT VÀ TÁI SINH
Cẩm nang cho cuộc sống

Phóng hạ đồ đao / Lập địa thành Phật
Biển khổ vô biên / Quay đầu là bờ

Liên hệ: [email protected]