Giáo lý

Giáo lý

 • Còn nghĩ thiện ác là còn sanh tử

  Còn nghĩ thiện ác là còn sanh tử

  Ý nghĩ thiện nghĩ ác thì thân làm thiện làm ác, miệng nói thiện nói ác. Bây giờ ý không nghĩ thiện nghĩ ác, gặp cảnh thì làm tùy duyên, tâm không khởi niệm. Việc làm đó không có gốc của thiện, ác.

 • Đừng sợ Nghiệp...

  Đừng sợ Nghiệp...

  Mọi trải nghiệm đều tạo nghiệp. Nếu không trải nghiệm, ta lấy gì để giác ngộ, lấy gì để học ra bài học.

 • Con đường bất sanh bất diệt

  Con đường bất sanh bất diệt

  Muốn ra khỏi luân hồi, giải thoát sanh tử thì nơi mình có sẵn cái không, tựa vào đó rồi dùng cái biết sẵn chưa từng sanh chưa từng diệt làm tâm, sử dụng hai thứ thân và tâm không sanh diệt này thì nhắm mắt thân thênh thang, tâm cũng thênh thang.

 • Sanh diệt và vô sanh diệt

  Sanh diệt và vô sanh diệt

  Sống với tướng và tâm sanh diệt thì đi một chùm trong luân hồi. Phần tướng không sanh diệt là không đại, đi chung với tâm bất sanh bất diệt là kiến đại.

 • Tánh không và chân không

  Tánh không và chân không

  Tánh không và Chân không là một hay là khác? Điều này thâm trầm lắm, nếu chúng ta không nhận được thì sự tu sẽ lẫn lộn. Do lẫn lộn, chúng ta không biết đâu là gốc, đâu là ngọn.

 • Tứ phiền não lôi kéo chúng ta...

  Tứ phiền não lôi kéo chúng ta...

  Mạt-na-thức (còn gọi là tiềm thức) có tánh si mê, bướng bỉnh, nó nương vào thân của A-Lai-Da-Thức (Tàng thức). Nó lấy nhục thân mà hiện sanh, rồi chấp lấy cái thân ấy là ngã chân thật, song sự thật đó chỉ là "cái Ta" giả hợp mà thôi.

 • Buông bỏ là giải thoát

  Buông bỏ là giải thoát

  Cùng với nội dung của Lục độ ba la mật trong kinh Tư Ích, Phật dạy sáu pháp khác: buông bỏ, không khởi, không niệm, lìa tướng, không trụ, không hí luận. Sáu pháp này cũng là những phương tiện giúp chúng ta làm chủ sanh tử.

 • Thế nào là Trí tuệ ba la mật?

  Thế nào là Trí tuệ ba la mật?

  Đối với các pháp không hí luận gọi là trí tuệ ba la mật. Hí là đùa cợt. Luận là lý luận bàn bạc hay luận giải. Đối với các pháp ta không khởi luận giải thế này thế nọ, đúng sai tốt xấu, luôn nhìn đúng như thật bản chất không thật, do duyên khởi của nó, đây gọi là trí tuệ ba la mật.

 • Thế nào là Thiền định ba la mật?

  Thế nào là Thiền định ba la mật?

  Đối với các pháp, không dừng trụ ở bất cứ pháp nào, tâm luôn định tĩnh gọi là thiền định ba la mật. Đến giai đoạn này tôi nghĩ rằng người tu chúng ta cần phải có một đạo lực thâm hậu lắm mới được.

 • Thế nào là Tinh tấn ba la mật?

  Thế nào là Tinh tấn ba la mật?

  Trong kinh Tư Ích có dạy về pháp Lục độ ba la mật, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Đây chính là những pháp tu thiết yếu giúp chúng ta tiến nhanh trên con đường Bồ-tát đạo. Bài này nói về Pháp thứ tư là tinh tấn ba la mật.

KẾT NỐI TRÍ TUỆ

CÕI TA BÀ - SỐNG CHẾT VÀ TÁI SINH
Cẩm nang cho cuộc sống

Phóng hạ đồ đao / Lập địa thành Phật
Biển khổ vô biên / Quay đầu là bờ

Liên hệ: [email protected]