Kinh sám hối sáu căn

29/03/2021 04:33 PM

Con người sinh ra trôi lăn trong vòng sinh tử thì không khỏi những đảo điên, mộng tưởng; từ đó gây ra những sai lầm, nghiệp chướng. Người Phật tử vào đạo cần biết thành tâm sám hối để hầu mong hướng đến cửa Thiền.

 Quý độc giả và đạo hữu hãy click vào hình ảnh dưới đây để tải xuống bản KInh Sám hối 6 căn.

Hàng ngày trì tụng kinh này, giúp thân tâm nhẹ bớt, tăng làm điều thiện, giảm làm việc ác, giữ tâm trong sạch.


kinh sam hoi

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

KẾT NỐI TRÍ TUỆ

CÕI TA BÀ - SỐNG CHẾT VÀ TÁI SINH
Cẩm nang cho cuộc sống

Phóng hạ đồ đao / Lập địa thành Phật
Biển khổ vô biên / Quay đầu là bờ

Liên hệ: [email protected]