Cốc sữa và cốc đựng sữa

08/03/2021 06:04 PM

Vì nói là cốc đựng sữa nên chúng ta quên đi tính chất chứa đựng chung của cái cốc, mà chỉ nhớ đến tính chất riêng là đựng sữa mà thôi.

Đệ tử: Thưa thầy, cốc sữa và cốc đựng sữa khác nghĩa khác ngôn từ hay cùng nghĩa khác ngôn từ?

Thầy: Cốc sữa và cốc đựng sữa là khác nghĩa khác ngôn từ.

Đệ tử: Xin thầy từ bi chỉ dạy!

Thầy: Cốc đựng sữa là chỉ cho chiếc cốc dùng để chứa sữa, nhưng nếu chưa chứa sữa thì  nó có thể chứa các loại nước như nước lọc, nước cam, nước đường, cà phê,.… Nhưng vì nói cốc đựng sữa nên chúng ta quên đi tính chất chứa đựng chung của cái cốc, mà chỉ nhớ đến tính chất riêng là đựng sữa mà thôi. Còn khi nói cốc sữa thì nghĩa là cốc đang chứa sữa trong đó rồi. 
Cũng thế, thân và tâm này ví như chiếc cốc, có tính chất chung là vật chất và tâm, là danh và sắc, là ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) để chứa đựng các nghiệp là nam hay nữ, già hay trẻ, giàu hay nghèo, bác sĩ hay kỹ sư,… Nhưng vì mải mê theo các nghiệp riêng nên người ta chỉ nhớ đến qua tên gọi, nghề nghiệp, hình tướng như bác sĩ A, kỹ sư B, thầy C, cô D,… mà không nhớ đến cái chứa đựng các nghiệp riêng đó. Để nhận ra "chiếc cốc" chứa nghiệp này, chỉ duy nhất là pháp hành Tứ Niệm Xứ (niệm thân, thọ, tâm, pháp) để thoát ra khỏi nghiệp nghĩa là thoát khỏi ảo tưởng bản ngã "tôi là" và "của tôi". 

Cái cốc ví như thân tâm. nghiệp riêng mỗi người ví như nước chứa trong cốc. Cốc càng đầy thì bản ngã "tôi là" và "của tôi" càng lớn, và người ta sẽ không còn nhớ "chiếc cốc" thân tâm hay "chiếc cốc" ngũ uẩn nữa. Tâm tham nhiều ví như cốc đang chứa đầy sữa. Tâm sân nhiều ví như cốc đang chứa nước sôi. Tâm si nhiều ví như cốc đang chứa đầy nước đục. Cho nên "cốc sữa" và "cốc đựng sữa" khác nghĩa khác ngôn từ.

coitaba.net (Sưu tầm)

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

KẾT NỐI TRÍ TUỆ

CÕI TA BÀ - SỐNG CHẾT VÀ TÁI SINH
Cẩm nang cho cuộc sống

Phóng hạ đồ đao / Lập địa thành Phật
Biển khổ vô biên / Quay đầu là bờ

Liên hệ: [email protected]